7143 Sayılı Kanun Başvuru Formları

 • 0
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 0%
0 ratingsX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 0%
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
 • Lisans Ücretsiz
 • ÜreticiGelir İdaresi Başkanlığı
 • İşletim Sistemi T
 • 0/5
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 0%

7143 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Formları

7143 sayılı kanunun 1 nolu tebliği ile yapılandırmanın usülü hakkında detaylı çalışmalar yapılmış olup bu tebliğ ekinde yer alan formlar ile başvuruların istenirse elden vergi dairelerine yapılması sağlanmıştır.  Başvuru için kullanılacak olan tüm formlar tek bir zip dosyası halinde sunulmuş olup Vergi Daireleri için Matrah Arttırımı , vergi borcu ve cezaları, Kamu Kurum Kuruluşlarına olan borçlar ve Belediye gibi bir çok kuruma ilişkin borç ve cezalar  için olan formlar paylaşılmıştır.

Dosya İçeriğinde Yer Alan Dilekçeler

Dosya ekinde 24 Adet Ek olup başlıca ek dosyaları aşağıda sıralanmış olup arada belirtilmeyen tüm ekler dosya içerisinde mevcuttur. 

EK-1 Yİ-ÜFE Oranları Tablosu

EK-2A-Kesinleşmiş Alacaklar

EK-2B Kesinleşmiş Alacaklar- İl Özel İdareleri İçin

EK-2C Kesinleşmiş Alacaklar- Belediyeler İçin

EK-2D Kesinleşmiş Alacaklar- Spor Kulüpleri İçin

EK-2E Mahsup Dilekçesi- Kanunun Yayımı Tarihinden Sonra Mahsuben Ödeme Talep Edenler İçin

EK-5 gelir vergisi matrah artırımı

EK-8 ücret stopaj artrımı

EK-14 yeni KDV artırımı tüm beyannamelerini verenler

EK-15 yeni KDV artırımı üç beyannameden fazla verenler

EK-22 KDV eczacılar Dosyada Yer Alan bazı dilekçe örnekleridir.

7143 Sayılı Yasa Başuvuru Formu İndir

Başvuru formlarını indirmek için sağ üst köşede bulunan hemen indir düğmesini tıklamanız yeterlidir. 10 Saniye içerisinde indirme işleminin başlayacağı sayfaya yönlendirileceksiniz. Dosyayı güvenli olarak indirip kullanabilirsiniz.

7143 Sayılı Yasa 1 Nolu Teblği Detayları

I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yapılandırmaya
ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu Tebliğ ile 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, Maliye
Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının
düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında, Kanun uygulamasında vergi, beyanname ve Yİ-ÜFE aylık değişim
oranlarının;
– Vergi: 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim ve harçları,
– Beyanname: vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri,
– Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) her ay için
belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden
itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi
(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay
dâhil),
ifade ettiği hükme bağlanmıştır.
Bu Tebliğde, vergi, beyanname ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, 7143 sayılı Kanunda tanımlandığı şekilde
kullanılmıştır.
26/05/2018 tarihli ve 30432 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

– mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi,

– ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

– vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

– vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

– işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

amaçlarıyla hazırlanan ve 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde, 7143 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır.

 • 0/5
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 0%
Devamını OkuGizle
Benzer İçerikler
 • Site İçi Yorumlar
 • Dısqus Yorumlar